„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” Mahatma Gandhi

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman este o instituție de învățământ cu personalitate juridică subordonată Ministerului Educației Naționale și coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Înființat prin Ordin M.Ed.C.  5418/21 decembrie 2005 și prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 157/16.02.2006 de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență  Educațională .

 • La data de 1.06.2006 a fost aprobat Statul de Funcții al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman și centrul a demarat activitatea.
 • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 76/14.06.2006 prin care a fost dat în folosință gratuită pe termen de 10 ani a unui spațiu de 655 mp Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională în strada Carpați nr.15- Corp C - clădirea anexă a școlii cu clasele I-VIII „Ștefan cel Mare”.
 • De la data de 1.06.2006 până la data de 2.10.2006 Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman a funcționat în clădirea Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, etajul II în spațiul alocat Centrului Județean Asistență Psihopedagogică Teleorman.
 • De la data de 3.10.2006 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman s-a mutat în sediul propriu.
 • Din 2006 până în prezent în instituția noastră și-au desfășurat și își desfășoară activitatea cadre didactice care dau dovadă de competentă și profesionalism.

 

Bază legală de înființare și funcționare a CJRAE Teleorman:

Centrul este o unitate a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale, coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și finanțată de Consiliul Județean Teleorman, care are la baza :

 • Legea 1/2011 Legea Educației Naționale
 • Ordinul MECTS 5555/ 2011 Regulamentul de organizare și funcționare al CJRAE, cu completările ulterioare
 • Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 • Legea nr. 87/2006 privind Asigurarea calității în învățământul preuniversitar
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.
 • O.M.E.C.T.S. nr. 3910/10.03.2011 pentru aprobarea comisiei de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
 • Ordinul MECTS 5573/ 2011, Regulamentul de organizare și funcționare al învățământului special și special integrat
 • Ordinul MECTS Nr. 5574/ 2011 Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii/ elevii/ tinerii, cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă.
 • Ordinul MENCȘ Nr. 5086/2016, Metodologia cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/ clase în spitale
 • Ordinul 1985/1305/5802/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale.
 • Ordin 3124/ 2017-Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare.

Ordinul MECTS 1539/ 2007, privind normele de încadrare și activitate ale mediatorului școlar