Concurs Asistent- social- 2023

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI- publicat astăzi 30.06.2023

REZULTATUL PROBEI INTERVIU- publicat astăzi 22.06.2023

REZULTATUL PROBEI SCRISE- publicat astăzi 28.06.2023

CONCURS OCUPARE POST TEMPORAR VACANT- ASISTENT SOCIAL- 2023- publicat în data de 06.06.2023


A.) CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TELEORMAN organizează în data de  22.06.2023 concurs de angajare asistent social, pentru ocuparea pe perioadă determinată, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

1. Nivelul posturilor*: execuție

2. Denumirea postului: Asistent social – 1 post

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Execuție

5. Numărul de posturi: 1 post

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): concediu creștere și îngrijire copil

 

     B.) Cerinţe comune pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:

Conform art. 15 din HG nr.1336/2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

C.) Post cu normă întreagă, scos la concurs şi cerinţele specifice, pentru ocuparea pe perioadă determinată:

         - un post de asistent social debutant pe perioadă determinată: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale, nu necesită vechime.

 

Bibliografie și tematică:

BIBLIOGRAFIE- concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent social- post didactic auxiliar

1. Legislaţia în domeniu domeniul asistenţei sociale:

o  LEGEA Nr. 292/2011 asistenţei sociale;

o  LEGEA Nr. 466/2004 privind satutul asistentului social cu modificările şi completările ulterioare;

o LEGEA Nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

2.  Fişa postului asistent social al C.J.A.P Teleorman

3.  Legislaţia în domeniul învăţământului :

  Legea Educaţiei Naţionale  Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

  O.M.Ed.C. Nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională   şi a Regulamentelor –cadru ale instituţiilor din subordine;

  Ordinul M.E. nr. 4183/04.07.2022 privind Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

  Ordinul Nr. 1985/2016 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale.

  Ordin nr. 5573/2011- Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat. 

  Ordinul nr. 3124/2017- Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare.

 

4.  Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public (M. Of. Nr. 663/23.10.2001 şi Normele Metodologice din 07.02.2002 M.O. nr. 167/2002);

5.  Legea nr. 677/21.11.2001(actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la preluarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor date (M.Of. nr. 663/23.10.2001)

6. Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatei a acestor date;

 

TEMATICĂ- Concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent social-post didactic auxiliar

1. Statutul asistentului social în Romania

2. Asistentul social al C.J.A.P. / S.E.O.S.P. din C.J.R.A.E. Teleorman- atribuții specifice postului.

3. ROFUIP: TITLUL VI: Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și

nedidactic.

4. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale- Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de asistent social.

5. REGULAMENT de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat- partea I- Dispoziții generale, Capitolul I- Prevederi generale;

6. REGULAMENT de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat- capitolul II Concepte și principii;

7. OMECTS 555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CJRAE- art.9- Responsabilitățile CJRAE

8. Legea 466/04.11.2004 privind statutul asistentului social M.Of. 1088/23.11.2004- capitolul III- Principii etice;

9. Legea nr. 292 din 11 decembrie 2011- Legea Asistenței Sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011- Capitolul III- Sistemul de servicii sociale SECȚIUNEA 1 Definirea și clasificarea serviciilor sociale.  

 

D.) În vederea participării la concurs, candidatul va depune următoarele documente necesare înscrierii, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, care se completează pe un formular tipizat, pus la dispoziție la secretariat;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

 e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (dacă este cazul);

 f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

 g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către un medic de medicina muncii, inclusiv avizul psihologic, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

 h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 i) curriculum vitae, model comun European.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit. g) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“, de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar şi certificatul de integritate comportamentală pot fi înlocuite cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi a certificatelor de integritate, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalele documentelor prevăzute la lit. f) şi lit. h), anterior datei de susţinere a probei scrise, respectiv cel târziu în data de 21.06.2023 ora 15.

Dosarele de candidatură se depun în format fizic până cel târziu în data de 14.06.2023, ora 16.00 la sediul CJRAE Teleorman din Alexandria, str. Carpați nr.15, Corp C, etaj 3.

Dosarul de candidatură se poate depune şi prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică a instituției publice cjraeteleorman@gmail.com  , până la ora şi data limită de depunere a acestuia în format fizic la sediul angajatorului, respectiv 14.06.2023, ora 16. Transmiterea documentelor prin poşta electronică a instituţiei publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică a instituţiei publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute mai sus, la lit. b)-e), în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, până cel târziu în data de 22.06.2023, ora 9.

Dacă un candidat nu poate depune personal cererea de înscriere va împuternici notarial un reprezentant. De asemenea actele care nu pot fi înaintate în original pentru verificare vor putea fi înlocuite cu acte în copie, autentificate notarial. 

În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecţie, respectiv cel târziu în data de 15.06.2023, pe site-ul www.cjraetr.ro la rubrica Anunțuri/Concurs Asistent social- 2023 şi la avizierul de la sediul central al instituţiei din Alexandria, str. Carpați nr.15, Corp C, etaj 3.

Probele pentru concursul de ocupare a posturilor mai sus menţionate se vor susţine astfel:

A) Proba scrisă se organizează în data de 22.06.2023 ora 10.00 la sediul CJRAE Teleorman din Alexandria, str. Carpați nr.15, Corp C, etaj 3     

B) Interviul pentru ocuparea postului scos la concurs vor avea loc în data de 28.05.2023, cu începere de la ora 10.00, online, de la sediul CJRAE Teleorman din Alexandria, str. Carpați nr.15, Corp C, etaj 3.

Atât la proba scrisă cât şi la interviu, vor fi admişi doar candidaţii care obţin minimum 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.cjraetr.ro , în secțiunea Anunțuri/Concurs Asistent social- 2023, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

       După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune, după caz, contestaţie la serviciul Secretariat, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, în condiţiile legii.

       Astfel pot interveni modificări privind data susţinerii interviurilor, în raport cu programările mai sus menţionate.

       Data şi ora modificate pentru interviu se vor stabili ținând seama de data şi ora afişării rezultatelor probei scrise şi de depunerea după caz, a unor contestaţii.

       Interviurile se susțin într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei anterioare.

       Termenele de depunere a contestațiilor în condiţiile legii și programarea probelor care urmează se vor comunica pe site-ul www.cjraetr.ro , la rubrica Anunțuri/Concurs Asistent social- 2023.

    

       Informaţii se pot obține şi la sediul CJRAE Teleorman din Alexandria, str. Carpați nr.15, Corp C, etaj 3- Secretariat, orele 9.00- 16.00, inclusiv la telefonul 0347805501

 

E.) Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

- termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare):

 

Perioada- Activitatea

6-14 iunie 2023, ora 16:00- Depunerea dosarelor

15 iunie 2023- Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

16 iunie 2023, ora 16:00- Depunere contestații selecție dosare de concurs

19 iunie 2023, ora 16:00- Afișare rezultatelor contestatiilor

22 iunie 2023, ora 10:00- Proba scrisă.

22 iunie 2023- Afișare rezultate probă scrisă

23 iunie 2023, ora 16:00- Depunerea contestații probă scrisă

26 iunie 2023, ora 16:00- Afișare rezultatelor contestatiilor

28 iunie 2023, ora 10:00- Participarea la interviu- online

28 iunie 2023, ora 12:00- Afișarea rezultatelor la interviu

30 iunie 2023, ora 12:00- Rezultatele finale