Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică- CJAP

Structură

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică funcționează în sediul CJRAE Teleorman, la adresa din str. Carpați Nr. 15- Corp C, etaj 3, Alexandria.

Profesorii consilieri din CJAP sunt:

  1. Barbu Daniela- Carmen

  2. Bobîrnilă Daniela

  3. Nicolae Elena- Alina

Atribuții CJAP:

În conformitate cu ORDIN nr. 5.555 din 7 octombrie 2011, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională- Anexa 1- la regulament. REGULAMENT-CADRU privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București și a cabinetelor de asistență psihopedagogică

Art. 15 –

CJAP/CMBAP au următoarele atribuții:

a) oferă informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru preșcolari/elevi, părinți și cadre didactice în problematici specifice: cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți;

b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor;

d) propun și organizează programe de orientare a carierei elevilor în unitățile de învățământ;

e) asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți;

f) coordonează și sprijină cabinetele de asistență psihopedagogică și cabinetele interșcolare din unitățile de învățământ preuniversitar;

g) colaborează cu personalul de la agențiile locale de ocupare și formare profesională;

h) sprijină și asigură asistență și consilierea metodologică a cadrelor didactice;

i) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învățământul profesional și liceal, precum și tipurile de unități de învățământ din cadrul rețelei și alte tipuri de studii în funcție de nevoile identificate;

j) sunt implicate alături de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București în examinarea propunerilor tuturor unităților de învățământ preuniversitar din rețea și a ofertei privind planul de școlarizare;

k) monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaționale interne sau internaționale derulate pe plan local cu autoritățile din învățământ, autoritățile locale, asociații și fundații cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientării școlare, profesionale și a carierei elevilor;

l) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri școlari proprii, situațiile de abandon școlar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unitățile de învățământ preuniversitar din județ/municipiul București în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete școlare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;

m) recomandă părinților consultarea altor instituții pentru problemele care nu sunt de competența sa - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;

n) coordonează și sprijină cadrele didactice din cabinetele de asistență psihopedagogică în vederea perfecționării curente și prin grade didactice;

o) colaborează cu cabinetele logopedice;

p) colaborează cu mediatorii școlari;

q) asigură servicii de consiliere și asistenta psihopedagogica pentru copiii cu cerințe educative speciale;

r) organizează grupuri de intervizare;

s) coordonează proiectele și activitățile de consiliere individuală și de grup ale elevilor cu manifestări deviante.

Date de contact profesori consilieri CJAP:

  1. Barbu Daniela- Carmen- carmen.barbu@cjraetr.ro

  2. Bobîrnilă Daniela- daniela.bobirnila@cjraetr.ro

  3. Nicolae Elena- Alina - alina.nicolae@cjraetr.ro